Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Διαγράφονται από τη μισθοδοσία του Δημοσίου συμβασιούχοι με προσωρινές διαταγές

 
Εκτός μισθοδοσίας θέτει η κυβέρνηση τους συμβασιούχους που εργάζονται στο Δημόσιο με προσωρινές διαταγές.
Με εγκύκλιο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφέρει ότι «όλοι οι απασχολούμενοι των οποίων απορρίφθηκαν οι αγωγές τους, ακόμη και αν άσκησαν ένδικο μέσο ή παραιτήθηκαν από ασκηθέν ένδικο μέσο που διατηρούσε την εργασιακή σχέση, ανεξάρτητα από το καθεστώς με το οποίο οι απασχολούμενοι ήταν καταχωρισμένοι στο Μητρώο (π.χ. ως ΙΔΑΧ ή ΙΔΟΧ), θα πρέπει μέχρι τις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου με την αιτιολογία διαγραφής “Λόγω Απορριπτικής Δικαστικής Απόφασης”».

Ταυτόχρονα υπενθυμίζει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες πως κινδυνεύουν και με ποινικές ευθύνες αν δεν εφαρμόσουν την εγκύκλιο, διότι «η μη συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις από τους κατά περίπτωση αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες επισύρει τις ανάλογες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση η συμμόρφωση προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις θα ελεγχθεί δειγματοληπτικά από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης».
Η εγκύκλιος του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σημειώνει πως «η διοίκηση υποχρεούται να διερευνήσει ποιες από τις εκκρεμείς αγωγές εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, είτε με σύμβαση έργου (οι οποίες αγωγές έχουν ως αντικείμενο ότι η υφιστάμενη εργασιακή σχέση είναι εκείνη της εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου), δεν έχουν συζητηθεί εντός του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2013. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, λήγουν αυτοδίκαια τα ασφαλιστικά μέτρα ή οι προσωρινές δικαστικές διαταγές από 1.11.2013 και οι απασχολούμενοι δυνάμει των ανωτέρων αποφάσεων/διαταγών θα πρέπει να διαγραφούν από το Μητρώο Μισθοδοτουμένων Ελληνικού Δημοσίου με την ίδια αιτιολογία (Λόγω Απορριπτικής Δικαστικής Απόφασης) και να μη γίνονται αποδεκτές οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους».